Yayın Listesi (Makaleler)

1. Abdülkerim Surûş ile Mevlâna ve Mesnevi Üzerine Bir Söyleşi

2. Ahmet Emrî’nin Eserleri

3. Ahmet Emrî’nin Feridun Nâfiz Uzluk’a Yazdığı Mektuplarda Ahmed Remzi Dede’yle İlgili Bilgiler

4. Ahmed Remzi Dede’nin Kayseri Şairleri’ne Dair

5. Ahmed Remzi Dede’nin Matbû Divanında Bulunmayan Bazı Şiirleri

6. Ahmed Remzi Dede’nin Mehmed Âkif Bey İçin Yazdığı Tarih Manzûmesi

7. Aruzu Kullanma Yönünden Hâfız-Fuzûlî Karşılaştırması

8. Aruzu Niçin ve Nasıl Öğrenmeliyiz?

9. Aruzda Taktî Usûlü’ne Dair

10. Aruz Ölçüsü ve Bazı Değerlendirmeler

11. Aruz Vezinleri Arasında Farklı Bir Ses: Mef’ûlü Mefâîlü Mefâîlü Feûlün

12. Bahrü’l-maârif’in Birinci Bölümünde Yer Alan Vezinler

13. Bahrü’l-maârif Müellifi Sürûrî’nin Şiir ve Şairlikle İlgili Görüşleri

14. Başlangıçtan Günümüze Bosna-Hersek’te Mesnevi Dersleri

15. Câmî’nin Aruz Risalesi Üzerine Bir İnceleme

16. Çehâr Makâle

17. Dilde Sadeleşme Hususundaki Görüşleri ve Ahmed Remzi Dede

18. Doğunun Büyük Şairi Hâfız’dan Özdeyişler

19. Eski Bir Meşhurlar Listesinde Yer Alan İranlı Şairler Hakkında

20. Esad Muhlis Paşa’nın ‘Var’ Redifli Gazeli

21. Eski Eserlerimizde ve Mesnevî’de Müstehcenlik ve Bu Husustaki Bazı Yanlış Yorumlar Üzerine

22. Enîsü’l-uşşâk Tercümesine Dair

23. Fars Edebiyatında Mazmun Kelimesinin Kullanılışı Üzerine Tespitler

24. Fars Şiirinde Düşüncelerin Seyri

25. Fars ve Türk Aruzlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinler

26. Fars ve Türk Edebiyatlarındaki Aruz Vezinlerinin Ritmik Yapıları Üzerine Düşünceler

27. Feridun Nâfiz Uzluk’un Mevlevîlikle İlgili Bir Yayın Projesi

28. Fuzûlî’nin Farsça ve Türkçe Divanlarında Kullandığı Vezinler

29. Fuzûlî, Hayâlî ve Yahyâ Bey Divanlarında Yeknesak ve Almaşık Vezinlerle Yazılmış Manzûmelerin Özellikleri

30. Hüseyin Vassaf Bey İçin Yazılmış Bir Mersiye

31. Hz. Mevlâna ve Çevresindeki Bazı Önemli Şahsiyetler

32. Îcâz ve Îmâ Tarîkine Dair

33. Itrî’de Nabi Sevgisi ve Bir Nazire

34. Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Gelenek: Vezinle Şiir Okumak

35. Konya’da Eski Bir Listeye Göre İranlı Meşhur Şairler

36. Lügat-i Nâcî ve Kâmûs-i Türkî’deki Farsça Kelimelerin İmlâ ve Telaffuz Yönünden Karşılaştırılması

37. Manzum Kitabeleri Okumada Aruzun Önemi

38. Mecmûa-i Muallim’in Basılamayan Yazıları ve İrşâdât-ı Gazâlî

39. Mecaz Üzerine Düşünceler

40. Mehmet Âkif ve Aruz

41. Mehmed Nuri Gencosman’ın Kendi Kaleminden Biyografisi

42. Mehmed Said Hemdem Çelebi’nin Hazırladığı Konya Mevlâna Dergâhı Postnişinleri Listesi

43. Mesnevi’nin İkinci Defterindeki Üzüm Hikayesi Üzerine Bir Metin Kritiği

44. Mesnevî Medeniyeti

45. Mesnevi Tercüme ve Şerhlerinin Türk Kültüründeki Yeri

46. Mevlâna’ya Atfedilen ‘Yine Gel’ Rubaisine Dair

47. Mevlânâ’nın Düşünce Hayatı

48. Mevlâna’nın Mesnevî’si Üzerine Anadolu’da Yapılan Çalışmaların Seyri

49. Mevlâna’nın Şiirlerinde İz Bırakan Veya Onunla Görüşen İranlı Şairler

50. Mevlâna ve Hafız’da Müşterek Söyleyişler

51. Mevlâna’nın Rubaileri Üzerine Bazı Mülâhazalar

52. Mevlevî Ayinlerinde Sultan Veled’den Alınan Şiirler

53. Mevlevî Şairlerden Tahassür Şiirleri

54. Mevlevîlik Yolu ve Çile Âdâbı

55. Murat Sükûtî Karaca’nın Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar

56. Muallim Naci’nin Mirsad’da Yayınlanmayan İlk Takdim Yazısı

57. Mücâhidîn-i Mevleviyye Kumandanı Veled Çelebi’nin Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Suriye-Filistin Cephesinde Tuttuğu Notlar

58. Nizâmî-i Arûzî

59. Ö.Ferid Kam’ın F.Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği bir Mektup

60. Prof. Dr. Feridun Nâfiz Biyografisine Katkılar I

61. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Hz. Mevlâna ve Eserleri Üzerine Çalışma Yapanlar

62. Son Asır Türk Şairleri’nde Yer Alan Bazı Kişiler Hakkında Feridun Nâfiz Uzluk’un Notları

63. Son Mesnevi Şârihlerinden Ahmed Avni Konuk’un Mevlâna’nın Eserleri ve Fikirlerine Dair Bir Mektubu

64. Son Dönem Mevleviliğinin Örnek İsmi: Ahmed Remzi Akyürek

65. S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi’ndeki Feridun Nâfiz Uzluk Arşivi

66. S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi Uzluk Arşivi’nde Bulunan Veled Çelebi’ye Yazılmış Bazı Mektuplar [1]

67. S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM) Uzluk Arşivi’nin Mevlevîlik ve Tıp Tarihi Açısından Önemi

68. Sürûrî’nin Bahrü’l-maârif’i ve Bu Eserdeki Teşbih ve Mecaz Unsurları

69. Şair Emrî’nin Bir Mektubu ve İki Manzûmesi

70. Şahabettin Uzluk’un Notlarında İstanbul’daki Mevlevî Muhitinden Hatıralar

71. Şehriyâr’ın Şiir Anlayışı ve Tekniği Üzerine Düşünceler

72. Şehrî ve Gülî Yahut Taşkent Armağanı

73. Şiirsel Tecrübe: Tahayyül, Hayal ve Tasvir

74. Tâhirü’l-Mevlevî’nin F. Nâfiz Uzluk’a Gönderdiği Mektuplar

75. Tasavvufun Dili

76. Tasavvufî Şiirde Mecâzi Anlatım

77. Terzi Baba’nın Miftâhu’l-kenz’inin Aslı Mensur mudur?

78. Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları

79. Uzluk Kardeşlerin Mevlevîlik ve Çelebilik Yönleri

80. Üsküdarlı Talat’ın Bir Mektubu ve II. Abdülhalim Çelebi Mersiyesi

81. Veled Çelebi’nin Fuzûlî’nin Su Kasidesine Yazdığı Şerh

82. Veled Çelebi İzbudak (Ölümünün 50. Yıl Dönümünde)

83. Veled Çelebi’nin Kendi Yazısıyla Hal Tercümesi

84. Veled Çelebi’nin Neşrettiği Letâif-i Hâce Nasreddin Üzerine Bazı Notlar

85. Veled Çelebi’nin Menâkıb’ına Göre 1912’de Faal Olan Mevlevihaneler ve Şeyhleri

86. Veled Çelebi’nin Mesmûât’ından

87. Veled Çelebi’nin Mevlâna Düşüncesine Katkısı

88. Veled Çelebi’den Mevlevî Muhitiyle İlgili Hatıralar ve Bazı Önemli Notlar

89. Veled Çelebi ve Çelebilik Makamında Geçen Yıllar

90. Veled Çelebi’den Soyu ve Ailesiyle İlgili Notlar ve Anılar

91. Vefatının 30. Yıldönümünde Prof. Dr. Feridun Nâfiz Uzluk’tan Arda Kalanlar

92. Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Nuri Gencosman ve Feridun Nâfiz Uzluk Arasında Birkaç Mektup

93. Yazma Mecmualar Arasında Mehmed Âkif Bey’le İlgili Birkaç Not

94. Yeni Aruzda Muallim Nâci – Mehmed Âkif Çizgisi

95. Yenişehirli İzzet Efendi ve Divanı

96. Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Şems Zâviyesi

97. XIX-XX. Yüzyıllarda Samsun Mevlevihanesi

98. 150. Vuslat Yıldönümünde Mehmed Said Hemdem Çelebi

Ayrıca Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü ile Konya Ansiklopedisi’nde birçok madde.